xloader: Panda - bugfix board hang function doesn't hang